Shin
【我記得(珍藏盤)】 CD+DVD
CD+DVD
Album
2012/11/09
AVCCD90141/B
【我記得】 CD+DVD
CD+DVD
Album
2012/09/07
AVCCD90141/A
【黎明之前 (影音珍藏盤)】 CD+DVD
CD+DVD
Album
2012/04/06
AVCCD90134/C
黎明之前 Live
Digital Album
Digital
2012/03/02
【黎明之前 (曙光盤)】 CD+DVD
CD+DVD
Album
2011/07/22
AVCCD90134/B
【黎明之前 (暗夜盤)】 CD+DVD
CD+DVD
Album
2011/07/22
AVCCD90134/A
趁我搖滾影音版(CD+DVD)
CD+DVD
Album
2010/01/08
AVCCD90127/B
趁我 (CD+DVD)
CD+DVD
Album
2009/11/20
AVCCD90127/A
集樂星球(影音典藏版CD+DVD)
CD+DVD
Album
2008/12/12
AVCCD90114DC
集樂星球(初回限定盤CD+DVD)
CD+DVD
Album
2008/10/17
AVCCD90114DA